T.C.

…………………………………. (     ) İCRA HUKUK HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : ……........ / ……………..

 

İTİRAZ EDEN

DAVACI (BORÇLU)        :

ADRESİ                               :

 

KARŞI TARAF

ALACAKLI                        :

VEKİLİ                               :

ADRESİ                               :

 

KONU                                  :5510 Sayılı SGK Kanunu 93. Maddesi hükmü gereğince,

1-)Emekli maaşımdaki haczin durdurulmasını,

2-) Şimdiye kadar yapılmış olan kesintilerin tarafıma geri iade edilmesine, karar verilmesine dair  talebimizden ibarettir.

 

İZAHAT                              : 1-) Alacaklı …………………….. bankası vekili tarafından ………………. Kurumundan aldığım emekli maaşıma haciz konmuştur.

2-) Alacaklı ……………………. Bankanın şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintiler ile ....................................................  TL.  kesinti tahakkuk etmiştir.

3-) SSK ve BAĞKUR’ dan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesi ve 5838 sayılı kanunun ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz.

4-) İcra müdürlüğününe …………………………… tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdan haczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş bu dilekçeyi yeniden mahkemenize’ ze verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      :5510 Sayılı yasanın 93 md. si ve 5838 Sayılı yasanın ilgili maddesi ile ve sair    mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ       : İcra dosyası, dilekçe ve ispata yarar her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP          :Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

1-) Emekli maaşımdaki haczin durdurulmasına/iptaline,

2-) Emekli maaşımdan şimdiye kadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulanan yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iade edilmesine,

3-) Tüm yargılama giderlerinin davalıdan tahmiline,

     Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……. / …… / 201..

 

İTİRAZ EDEN DAVACI

(BORÇLU)

(Adı, Soyadı ve İmza)

 

 

Önemli Not: SSK ve Bağkur Emekli maaşları ilgi yasa hükmü gereği haciz edilemez. Haciz işlemini uygulayan "İCRA MÜDÜRÜ" hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz.