1000

TL.’lik

Damga Pulu

                   

 

           KİRA  SÖZLEŞMESİ

 

 

  DAİRESİ:

 

  MAHALLESİ:

 

  SOKAĞI:

 

  NUMARASI:

 

  KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

  KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI

  VE İLAMETGAHI

  KİRALAYANIN ADI, SOYADI

  İKAMETGAHI

 

  BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

 

  BİR AYLI KİRA KARŞILIĞI

 

  KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ

 

  KİRA MÜDDETİ

 

      KİRANIN BAŞLANGICI

 

  KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU

  KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN

  KULLANILACAĞI

  

            KİRALANAN ŞEY İLE  BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI

 

1) 24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 Gelir Vergisi Kanununun 70,94,ve 106.

maddeleri gereğince:

Tüccar serbest meslek erbabı ve Çifçiler.Ticari Mesleki ve zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira

ödemelerinden %25 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

2) 488 sayılı Damga vergigsi Kanununun değiştirilen 21.11.1980 gün ve 2344 sayılı ve 30.12.1980 gün  ve 2367

sayılı kanunlar gereğince:

Malsahibi ve kiracı %01,kefil için %05 olmak üzere mukavale müddetine göre bütün kira bedelinin binde 6

sı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki şerhlerde he imza için 501 liradan 1000 liraya kadar  (1000 dahil 10 lira, 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil) 15 lira, 5001 liradan  10.000 liraya kadar

(10.000 dahil)  20 lira,1001 liradan 100.000 liraya kadar (100.000 liradan 500.000 liraya kadar(500.000)dahil

50 lira,500 liradan  yukarı olanlar 100 liralık damga pulu yapıştırırlar.Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak  suretiyle iptal      olunacaktır.

İlk pul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BU KİRA SÖZ LEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİ GEREĞİNCE 500 LİRALIK DAMGA PULU

YAPIŞTIRILINCA GEÇERLİDİR.

 

                 

 

 

 

 

 

              

 

    1- Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozmamasına evsaf ve meziyetlerini

   şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe, ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi dav-

   ranmaya mecburdur.

   2- Kiralanan yerin Su ,Elektirik , Havagazı,yakıt masrafları ,kapıcı  parası kiracıya aittir.

    3- Kiracı kiraladığı şeyin,kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya- tamamen kir-

    alanıpta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal

   sahibi kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve

   hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından

   yapılmış olması mal sahibinin birirnci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.

   4- Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir  ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı

   hemen mal sahibine haber vermeye mecbudur.Haber vermezse zarardan mesul olacaktır.Kiracı

   zaruri tamiratın icrasına müsade etmeye mecburdur.Kiralanan şeyin alelade kullanılması  için        

   menteşelemek,cam taktımak,reze koymak,kilitve sürgü yerleştirmek,badana gibi  ufak  tefek ku-

   surlar mal sahibine haber vermeden ve münasıp müddet beklemeden,kiracı tarafından

   yaptırırsa mal sahibinden istenemez.

   5- Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine ,kullanması için lazım gelen temizleme islah

   masrafları kiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.

   6- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise ,mal sahibine o halde ve adete göre teslim  etmeye

   mecburdur.Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demrbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bi-

   timinde  tamamen iade  ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı

   zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep ey-

   lediği halde ödemeye mecburdur.

   7-Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında hu-

   sule gelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış ol-

   ması asıldır.

   8-Kiracı mukavele müddetini son ay içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip

   görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

   9-Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı mal sahibinin bundan

   doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

   10-Kontratoya yapıştırılması gereken damga pulları ve kontrat bedel ve harçları bele -

   diye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya mal sahibine attir.

   11-Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhatı için ciddi bir

   tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi te-

   sellümümden  imtina  ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya  kiradan bir

   miktar kesmeye talepte bulunamazlar.

   12-Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait

   olacak  ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı ol-

   mamak  ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.

   13-Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere Şehir suyu,

   Havagazı ve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anten

   tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu techizatın zarfiyat bedelleri ve Radyo

   ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone

   ücreti kiracıya ait olacaktır.

   14-Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira ka-

   nunu , Medeni kanunu , Borçlar kanunu 634 Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki

   alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                      

                             ÖZEL ŞARTLAR

 

     

                     

            1)Kiracı taşınması amacı dışında kullanamaz, kısmen veya tamamen devire ciro edemez,bir başkasının

            istifadesine sunamaz.

        

          2)Taşınmanızın aylık kira bedeli net..........................TL'sıdır.Kira bedeli her ayın ..............'e kadar

             belirtilen banka hesabına veya elden ödenecektir.

 

            3)Banka hesap no:

 

            4)Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının

             sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebsbidir.

 

             5)Taşınmaza ait olan elektrik, su ve aidat giderleri ile çevre temizlik vergisi taşınması kiraladığı andan

             tahliye ettiği ana kadar kiracıya aittir.

 

             6)Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.

 

            7)Yıllık kira artış oranı %......................Olarak artacaktır.

            

             8)Kiracı taşımaz sahibine temina olarak ............................................................................verilmiştir.Tahliye

             halinde taşınmazın kira, elektrik, su,doğalgaz, çevre temizlik vergisi, yönetim giderleri sıfırlanıp taşınmazın

             hasarsız olarak boş teslimi takiben taşınmaz sahibi tarafından kiracıya hemen iade edilecektir.

 

            

          9)Kefilin kefaletini müşterek ve müteselsil olup kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen

            süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzasıyla kabul ve taahhüt eder.

 

             10)Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilmiştir bu ad-

            reslerin değişmesi halinde taraflar keyfiyeti bir hafta zarfında yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir.Aksi

              taktirde kotratta yazılı adreslere yapılacak tebligat muteber sayılacaktır.

 

             11)Kira kontratı .............................yıllıktır.Kontratın sona ermesinden bir ay önce taraflar yazılı olarak       

            ihtarda bulunmadıkları taktirde kontrat  bir yıl daha uzamış ve yenilenmiş olur.

           

 

 

             ..........................................................................................................................................................................................

             ..........................................................................................................................................................................................

             ..........................................................................................................................................................................................

 

 

              İş bu kontrat ...........................Maddeden ibaret olup, ihtilaf halinde .............................Mahkemeleri ve icra

              daireleri yetkildir.

 

           Mezkur .........................iki tarafın rızasıyla ve yukarıda yazılı şartlarla kiralanmış olduğuna dair bu kontrat

             ........................nusha olarak tanzim ve teati edilmiştir.

 

 

 

                    KEFİL                                      KİRACI                                      KİRAYA VEREN

 

 

 

 

    KİRAYA VERENE YAPILAN ÖDEMELER

 

 

LİRA

TESLİM TARİHİ

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN